RAAT Actielijn belonen en faciliteren

Samenstelling regiegroep

  • Sjef Vermeulen, Bestuurder METggz
  • Ronald Counet, Hoofd P&O Koraal Groep
  • Ria Jacobs, Projectleider Zorg aan Zet

Doelstelling actielijn belonen en faciliteren

Organisatie-overstijgend samenwerken in een krappe arbeidsmarkt vraagt andere vormen van beloning voor diverse groepen, denk aan beloning van informele zorg. Uitwisseling van medewerkers tussen organisaties (denk aan werk- en praktijkbegeleiders) moet eenvoudiger en goedkoper kunnen.

Opzet en uitkomsten werkgroep(en)

Vanuit deze actielijn zijn drie thema's benoemd, waarbinnen werkgroepen nog moeten worden opgestart.

Dienstverband  
Onderzoeken en mogelijkheden voor diverse functies (formele en informele zorg) voorstellen (beloning, vast/flexibel, uren, flexibele randvoorwaarden).

ZZP'ers 
Onderzoeken en mogelijkheden definiëren t.a.v. contractvormen en scholing.

Beloning en begeleiding van studenten 
De vraag naar werk- en praktijkbegeleiders neemt toe. Onderzoeken hoe we dit intrasectoraal kunnen organiseren.

 

Ik wil me aanmelden voor deze actielijn