SLIM-subsidie voor zorgorganisaties die passen binnen het MKB kader

De toenemende zorgvraag, de zorginnovaties en de krapte op de arbeidsmarkt vraagt van organisaties meer en continue aandacht voor ontwikkeling en scholing van zorgprofessionals. Het kabinet wil met de Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in MKB-ondernemingen (SLIM-regeling) de ontwikkeling van organisaties en medewerkers stimuleren.

Zorg- en welzijnsorganisaties die passen binnen het MKB-kader kunnen hier gebruik van maken. In onderstaande uitleg spreken we in het kader van de leesbaarheid over 'MKB-ondernemingen', al is de term in relatie tot de sector Zorg en Welzijn minder passend. De SLIM stimuleringsregeling is een tijdelijke stimulans voor organisaties om te investeren in de ontwikkeling van zorgprofessionals om inzetbaar te blijven in de veranderende organisatie.

De SLIM-subsidie is aan te vragen voor de volgende vier activiteiten:

1. Doorlichting van de onderneming
Veranderingen op de arbeidsmarkt hebben invloed op de organisatie en haar medewerkers. Een doorlichting van de onderneming kan helpen om deze invloed inzichtelijk te maken. Zo kunt u bijvoorbeeld een externe adviseur inhuren die de doorlichting uitvoert en een toekomstig opleidings- en ontwikkelplan maakt voor de organisatie. Dit plan laat de huidige stand van zaken zien en kijkt naar de gevolgen van trends zoals digitalisering, robotisering en technologisering. Hierbij is specifiek aandacht voor de verwachte benodigde kennis en vaardigheden van medewerkers. Als organisatie kan je hier dan gelijk mee aan de slag.

2. Loopbaan- en ontwikkeladviezen
Een loopbaan- en ontwikkeladvies stimuleert medewerkers om na te denken over hun toekomst en wat zij hierbij nodig hebben. Welke wensen en ambities hebben uw medewerkers? Hoe verhoudt zich dit tegenover de arbeidsmarkt? Hoe kunt u hier als leidinggevende samen mee aan de slag? Een loopbaan- en ontwikkeladvies helpt om medewerkers vitaal te houden. Daarnaast kan het helpen bij de strategische planning van de organisatie.

3. Een methode in de organisatie die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk.
Denk hierbij aan de doorontwikkeling of uitbreiding van succesvolle projecten of het invoeren van nieuwe methodieken gericht op leren en ontwikkelen, zoals een bedrijfsschool of de ontwikkeling van een systeem voor ontwikkelingsgesprekken.

4. Bieden van een praktijkleerplaats in de derde leerweg
Door veranderingen op de arbeidsmarkt kan bij-, op- of omscholing van medewerkers of werkzoekenden nodig zijn. Als MKB-onderneming kan je een praktijkleerplaats bieden aan leerlingen in de derde leerweg. Een praktijkleerplaats is een maatwerktraject voor volwassen met werkervaring of voor werkzoekenden en medewerkers die loopbaanstappen willen zetten. Dit traject kan leiden tot een mbo-diploma, mbo-certificaat of praktijkverklaring.

De SLIM-regeling voor MKB-ondernemingen

Op 1 maart 2022 opent het eerstvolgende aanvraagtijdvak voor individuele MKB-ondernemingen. Wilt u een subsidie aanvraag doen dan moet u als zorg- of welzijnsorganisatie aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze regeling is beschikbaar voor organisaties met; minder dan 250 werknemers en een jaaromzet van maximaal 50 miljoen euro of een jaarlijkse balans van maximaal 43 miljoen euro. Er wordt onderscheid gemaakt tussen klein- en middenbedrijf in deze regeling.

Als organisatie kunt u een aanvraag voor één of meerdere activiteiten indienen. Op de totale subsidiabele projectkosten zal 60% of 80% subsidie worden toegekend (afhankelijk van de categorie klein- of middenbedrijf).  De maximale subsidie bedraagt €25.000,- en de looptijd is maximaal 12 maanden. Na de einddatum van het tijdvak wordt uw aanvraag beoordeeld op basis van volledigheid, kwaliteitseisen en beschikbaar budget. Indien er meer subsidie wordt aangevraagd dan het beschikbare budget, dan wordt de behandelvolgorde van de aanvragen bepaald door middel van loting.

Voorbereiding van het project en aanvraag SLIM subsidie

De voorbereiding van het project en indienen van de aanvraag is cruciaal en neemt de meeste tijd in beslag. Waarom wil je als organisatie dit project gaan doen? Wat levert het op? Hoe gaat u de activiteiten uitvoeren? Deze fase is de ontwikkeling van het project en u zult het projectplan moeten uitschrijven. Heeft u een idee voor een project maar nog geen plan? Download dan dit canvas.

Dat geeft een eerste overzicht van uw project. Heeft u wél al een projectplan? Dan kunt u al het verplichte activiteitenplan invullen. Dit format dient u aan te leveren bij de aanvraag van SLIM-subsidie. Naast het activiteitenplan zult u ook de begroting van het project moeten aanleveren. De totale kosten van het project zult u moeten specificeren per activiteit (zie format begroting). Per activiteit zult u de interne en externe kosten moeten specificeren.
Onderaan de pagina staan alle verplichte documenten via de roze buttons op een rij.

Proces van aanvraag

Wanneer u heeft besloten om voor uw project/initiatief in de organisatie een aanvraag voor SLIM-subsidie te doen, zijn er een aantal processtappen die belangrijk zijn om te volgen. Tevens zijn er een aantal verplichte documenten die u bij de aanvraag dient aan te leveren. De aanvraag wordt ingediend in het subsidieportaal van Uitvoering van Beleid.


Hieronder worden de processtappen toegelicht:

1. Registreren in het Subsidieportaal van Uitvoering van Beleid.
De eerste stap is de organisatie registreren als aanvrager. Dat kan vanaf twee weken voor de opening van het tijdvak. Hiervoor gaat u naar het Subsidieportaal van Uitvoering van Beleid. Indien u nog geen account heeft aangemaakt, maakt u dit allereerst aan. Als u al een account heeft, kunt u inloggen en naar de tab ‘Mijn regelingen’ gaan. Voeg daar de registratie toe voor de regeling SLIM. Na registratie van de regeling SLIM komt u in het aanvraagformulier terecht. Het portaal leidt u stapsgewijs door het proces. Voor het doorlopen van het aanvraagformulier is het belangrijk dat u vooraf alle verplichte documenten gereed hebt.

2. Indienen van de aanvraag via e-formulier
Via het e-formulier in het subsidieportaal dient u de aanvraag in. Het e-formulier zal u door de stappen leiden. Een volledige aanvraag bestaat uit een aantal verplichte bijlagen voor subsidie SLIM MKB waarbinnen de subsidie wordt aangevraagd. Hieronder worden de bijlagen toegelicht, tevens is het meteen mogelijk om deze te downloaden.

 • MKB-verklaring
  Hierin wordt verklaard welke type onderneming het betreft. De MKB-verklaring is het verplichte format dat gebruikt en ondertekend moet worden door de aanvrager. Op de tweede pagina staat een beslisboom om te bepalen welke type organisatie (klein- of middenbedrijf) het betreft. Deze beslisboom moet u invullen om de MKB-verklaring compleet te maken.

  Valt u onder midden- of kleinbedrijf? Vul de beslisboom in!
   
 • De-minimusverklaring
  De SLIM subsidie is een stimuleringsmaatregel van de overheid en valt onder de Europese wetgeving van staatsteun. Bij de toekenning van de subsidie wordt beoordeeld of de organisatie staatsteun kan ontvangen. Om dit te kunnen beoordelen is een ingevulde de-minimusverklaring nodig. 

  Download de-minimusverklaring
   
 • Activiteitenplan
  Dit is het inhoudelijke projectplan. In het activiteitenplan werkt u de verschillende onderdelen uit. Naast de algemene onderdelen zult u de activiteit waarvoor u wilt aanvragen verder moeten uitwerken. De activiteiten die niet relevant zijn, hoeft u niet uit te werken.

  Download het activiteitenplan
   
 • Begroting
  Dit is de totale project begroting en dient u te specificeren per activiteit.

  Download de begroting
   
 • Schriftelijke machtiging
  (alleen indien de aanvraag wordt ingediend door een intermediair).

De aanvraag is ingediend, wat nu?

Na het sluiten van het tijdvak, 30 maart, zal uw aanvraag worden beoordeeld. Het UvB heeft 13 weken om uw aanvraag te beoordelen. Het kan voorkomen dat er vragen zijn over de verplichte documenten of een inhoudelijke vraag over uw project of begroting. Dan ontvangt u een vragenbrief van UvB die u dient te beantwoorden. Als de aanvraag akkoord is bevonden, ontvangt u een beschikking en kunt u starten met uw project. Dit mag tot uiterlijk 3 maanden na de ingangsdatum van de beschikking.

Grijp deze kans voor ontwikkeling van uw medewerkers

Sinds 2020 is deze subsidieregeling beschikbaar voor (mkb) organisaties. Deze stimuleringsregeling is een impuls voor organisatie én medewerkers om actief aan de slag te gaan met de ontwikkeling naar de toekomst.

Lees meer informatie via de Rijksoverheid