Deel dit:

Samenvatting rapportage Commissie Werken in de Zorg

Limburg kan als voorbeeld dienen voor hoe het arbeidsmarktvraagstuk opgepakt kan worden vanuit een gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat is de constatering van de commissie Werken in de Zorg én een bestuurlijke afvaardiging uit de regio Limburg. Zij zaten begin november met elkaar rond de tafel. Aan de hand van dit gesprek en de beschikbaar gestelde documentatie heeft de commissie een beeld gevormd van de wijze waarop hier in de regio samen wordt gewerkt aan het regionale actieplan, het RAAT.

De commissie Werken in de Zorg is eind vorig jaar met alle regio’s in gesprek gegaan. Op basis hiervan is een rapport uitgebracht voor de minister van VWS. Hierbij een samenvatting met de belangrijkste conclusies en (leer)punten.

De commissie constateert dat de regio Limburg als voorbeeld kan dienen voor hoe het arbeidsmarktvraagstuk op te pakken vanuit een gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Regionaal advies

De samenwerking is voortvarend ontwikkeld en heeft geleid tot vele activiteiten in de keten (binnen de onderwijskolom, in de beroepspraktijk en tussen onderwijs, werkveld en overheid). De volgende stap is het smart maken van de doelstellingen van de verschillende onderdelen van het RAAT. Hiermee is de regio in de overgangsfase beland van een activiteiten georiënteerde naar een resultaatgerichte aanpak.

Belemmeringen

  • De administratieve lastendruk is een probleem voor zowel individuele instellingen als binnen samenwerkingsconstructies. Ontschotting en regelingen is een deel van het antwoord.
  • De verdere ontwikkeling en implementatie van hybride leeromgevingen en meer maatwerk voor studenten vraagt om meer ruimte in regelingen.
  • De regio Limburg wil graag gezamenlijk investeren op informatievoorziening/EPD. Maar door versnippering van zorgbudgetten ontbreekt het aan doorzettingsmacht. Het is wenselijk het huidige systeem -van verdeling van middelen in silo`s- tegen het licht te houden.
  • Voor het oplossen van de arbeidsmarktproblematiek is niet alleen voor VWS een rol weggelegd maar dienen ook OCW en EZK deze problematiek te lijf te gaan. EZK kan, als aanjager van innovatie, projecten financieren en OCW kan bepaalde hordes wegnemen voor modulair en flexibel opleiden en leren op de werkplek.
  • Het V&V-kwaliteitsbudget is voor 85% gealloceerd aan personeel. De regio ziet een deel hiervan graag beschikbaar komen voor innovatie (over de sectoren heen).     

Suggesties aangedragen door de commissie Werken in de Zorg

  • Maak de doelstellingen en uitwerking smart, zodat de regio deze kan gebruiken om te beoordelen of doelstellingen zijn gehaald en of de juiste acties zijn ingezet.
  • Realiseer een gezamenlijke uitwerking van een geïntegreerde aanpak tussen de zorg, het sociale domein en onderwijs om de personele gevolgen van vergrijzing effectief het hoofd te bieden.
  • Concretiseer de actielijn innovatie zo spoedig mogelijk omdat deze juist in de Limburgse context een voorwaarde is om goede zorg te kunnen blijven bieden.
  • Onderzoek waarom de zorgvraag in Limburg groter is dan in andere provincies. Wat is aan de inrichting van Zorg en Welzijn te veranderen om deze terug te dringen?
  • Inventariseer regio-overstijgende problemen en agendeer deze bij het landelijk actieleernetwerk.

Landelijk advies

Een belangrijke constatering van de commissie is dat er landelijk meer accent moet komen te liggen op het behouden van medewerkers. De commissie sluit haar eerste rapportage af met een samenvatting van observaties en aanbevelingen op de drie actielijnen.

De uitstroom is dermate hoog dat veel van de inspanningen om nieuwe mensen binnen te halen teniet worden gedaan.

Meer kiezen voor de zorg
De meeste regio’s zijn voortvarend bezig met de eerste actielijn ‘meer kiezen voor de zorg’. Alle initiatieven werpen merkbaar vruchten af: zowel de instroom als het opleidingsrendement stijgen en de samenwerking tussen zorg-, welzijns- en onderwijsorganisaties intensiveert. De commissie moedigt de regio’s aan vooral door te gaan op de ingeslagen weg en daarbij nog nadrukkelijker naar de kwaliteit van de instroom en het opleiden te kijken.

Beter leren in de zorg
De commissie ziet een vliegwiel in onderwijsvernieuwing en ‘leven lang ontwikkelen’. Er zijn tal van ontwikkelingen en initiatieven op dit vlak zichtbaar. Toch stelt de commissie ook vast dat het op de schaal van de sector Zorg & Welzijn nog om kasplantjes gaat. Ze moeten worden gekoesterd, maar het is nog pril. Willen deze initiatieven tot de noodzakelijke duurzame verandering in de zorg leiden, dan moet hier blijvende aandacht naar uitgaan en moet ook de schaal groter.

Anders werken in de zorg
Op deze actielijn kunnen volgens de commissie zowel het nadrukkelijker inzetten op het behoud van zorgprofessionals als op sociale en technologische innovatie als vliegwielen fungeren. De commissie adviseert de regionale samenwerkingsverbanden om de ambities op het gebied van behoud van medewerkers even ambitieus en concreet te formuleren als dat nu bij instroom gebeurt. Waarbij doelen per organisatie samengaan met collectieve regionale ambities. Als instellingen zich gezamenlijk verbinden aan dergelijke ambities dan ontstaat ruimte om ‘in elkaars keuken te kijken’ en samen te leren.

Bron: Gespreksverslag en adviesbrief Commissie Werken in de Zorg
Originele documenten zijn op te vragen bij Zorg aan Zet.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Vul je profiel aan

Ik ben

Bedankt voor je aanmelding.