SectorplanPlus

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in zorg en welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingstrajecten die zijn gericht op:

  • Nieuwe instroom

  • Opscholing binnen de organisatie (om ruimte creëren voor nieuwe instroom) via kwalificerende scholing.

  • Praktijk/werkbegeleiders

  • Met ontslag bedreigde werknemers

Met de subsidie voor het project SectorplanPlus wordt er een extra stimulering geboden als antwoord op de arbeidsmarktvraagstukken in de sector. Voor SectorplanPlus heeft het ministerie van VWS in de periode 2017-2021 € 320 mln. gereserveerd. Het geld komt via Zorg aan Zet in verschillende tranches beschikbaar voor werkgevers in zorg en welzijn in Limburg.

De verwachting is dat met deze maatregelen zo´n 170.000 professionals in zorg en welzijn extra worden ondersteund.

Waarom SectorplanPlus?

Tot en met 2022 stijgt de werkgelegenheid in zorg en welzijn met bijna 200 duizend personen. Als we nu niets extra doen, kan het tekort aan zorgprofessionals oplopen tot tussen 100 en 125 duizend personen. Afgelopen jaren is door werkgevers met ondersteuning van de regionale sectorplannen al fors geïnvesteerd in scholingsmaatregelen, waardoor bijna 70 duizend werknemers hebben deelgenomen aan een training of scholingstraject. 

De huidige en toekomstige situatie op de arbeidsmarkt vraagt om een extra impuls. Het ministerie van VWS onderschrijft dit belang en ondersteunt werkgevers via SectorplanPlus met deze majeure investering in het menselijk kapitaal: de professionals in zorg en welzijn.

RAAT

Met het gebruik maken van SectorplanPlus onderschrijven werkgevers de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten' (RAAT), en daarmee ook de uitgangspunten van de Arbeidsmarktagenda 2023: ‘Aan het werk voor ouderen’, en nemen zij verantwoordelijkheid om samen op te leiden voor de regio, mensen te behouden voor de regio en te werken aan een optimale inzet van zorgprofessionals.

Welke activiteiten zijn subsidiabel?

U kunt als werkgever in zorg en welzijn kenbaar maken dat u in aanmerking wilt komen voor subsidie. Hiervoor stelt u een scholingsplan op. De activiteiten die vanuit SectorplanPlus in aanmerking komen zijn:

A. Kwalificerend Beroepsonderwijs: mbo beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
B. Kwalificerend Beroepsonderwijs: hbo duaal
C
. Training en opleiding: lang (vanaf 128 u)
D
. Training en ontwikkeling: middellang (40 tot 128 u)
E
. Training en ontwikkeling: kortdurend (3 tot 40 u)

De opleidingsprojecten die voor subsidie in aanmerking komen zijn voor professionals in zorg en die in de cliëntenzorg werkzaam zijn (primair proces). Deze worden specifiek in de projectbeschikking genoemd en zullen worden gepubliceerd op sectorplanplus.nl. In aanvulling op de cliëntgebonden functies worden ook scholingsactiviteiten gericht op het toerusten van werk- en/of praktijkbegeleiders, die immers de nieuwe instroom adequate begeleiding moeten bieden gesubsidieerd.

Meer informatie

Via www.sectorplanplussubsidie.nl kunt u gemakkelijk en snel te weten komen of uw organisatie in aanmerking komt voor cofinanciering van scholingstrajecten.

Zorg aan Zet is het 1e aanspreekpunt voor informatie en communicatie voor werkgevers in Limburg.