SectorplanPlus

SectorplanPlus is een meerjarige subsidieregeling (cofinanciering) van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten in zorg en welzijn gericht op:

  • Instromers
  • Zittend personeel via opscholing
  • Praktijkopleiders- en begeleiders
  • Met ontslag bedreigd personeel

Voor SectorplanPlus heeft het ministerie van VWS in de periode 2017-2021 € 320 mln. gereserveerd. Het geld komt via Zorg aan Zet in verschillende tijdvakken beschikbaar voor werkgevers in zorg en welzijn in Limburg. Arbeidsorganisaties zorg en welzijn waarvan de activiteiten geheel of gedeeltelijk bekostigd worden uit hoofde van de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG) komen in aanmerking voor subsidie.

De verwachting is dat met deze maatregelen zo´n 170.000 professionals in zorg en welzijn extra worden ondersteund.

Via het SectorplanPlus wordt – aanvullend op bestaande instrumenten zoals de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II, het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) en de Regeling Praktijkleren van het ministerie van OCW – een extra impuls gegeven aan het opleiden personeel. Met de Regeling Praktijkleren heeft het SectorplanPlus bovendien een connectie gemaakt waardoor hiervoor de administratieve verantwoording een stuk eenvoudig is geworden.

Subsidiabele activiteiten

MBO BBL
HBO Duaal
HBO Deeltijd
Oriëntatiebaan
Cursus/training/opleiding met een minimale duur van 3 uur

De subsidiabele scholingstrajecten zijn voor professionals in zorg en die in de cliëntenzorg werkzaam zijn (primair proces). In aanvulling hierop worden ook scholingsactiviteiten gericht op het toerusten van werk- en/of praktijkbegeleiders, die immers de nieuwe instroom adequate begeleiding moeten bieden, gesubsidieerd. Via www.sectorplanplussubsidie.nl kunt u gemakkelijk en snel te weten komen of uw organisatie in aanmerking komt voor cofinanciering van scholingstrajecten.

Tijdvak 4

Wilt u gebruik maken van deze subsidie? Dat kan! U kunt uw aanvraag voor opleidingstrajecten met een startdatum in 2020 eind dit jaar indienen via het voorlopige laatste tijdvak 4. De exacte datum wordt via de site gecommuniceerd. U kunt er ook voor kiezen om uw mailadres bij ons bekend te maken zodat Zorg aan Zet u tijdig kan attenderen op de aanvraagperiode.

Connectie met RAAT

Met het gebruik maken van SectorplanPlus onderschrijven werkgevers de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten' (RAAT), en daarmee ook de uitgangspunten van de Arbeidsmarktagenda 2023: ‘Aan het werk voor ouderen’, en nemen zij verantwoordelijkheid om samen op te leiden voor de regio, mensen te behouden voor de regio en te werken aan een optimale inzet van zorgprofessionals.

Zorg aan Zet is het eerste aanspreekpunt voor informatie en communicatie voor werkgevers in Limburg.

Voor het aanmaken van een account, het aanvragen van cofinanciering en tevens de administratieve verantwoording is www.sectorplanplus.nl ontwikkeld